Trang con

Mục
20 TCN 33 – 1985 Cấp nước mạng lưới bên ngoài va công trình - Tiêu chuẩn thiết kế
QCVN 06 : 2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật
QCVN 08 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị Phần 1: Tầu điện ngầm
QCVN 08 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị Phần 2: Gara ô tô
TCN 58 – 1997 Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại, yêu cầu an toàn trong khai thác
TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
TCVN 3890 : 2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
TCVN 3991 : 2012 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ - định nghĩa
TCVN 4317 : 1986 Nhà kho – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4756 : 1989 Quy phạm về nối đất và nối không thiết bị điện
TCVN 48-1996 Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ - Những quy định chung
TCVN 4878:2009 (ISO 3941:2007) - Phân loại cháy
TCVN 4879 : 1989 Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn
TCVN 5040 : 1990 Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kĩ thuật
TCVN 5065 : 1990 Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 5065 : 1990 Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 5303 : 1990 An toàn cháy - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 5684 : 2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung
TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 5760 : 1993 Hệ thống chữa cháy Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng
TCVN 6101:1990 (ISO 6183:1990) - Thiết bị chữa cháy – hệ thống chữa cháy cacbon dioxit
TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế
TCVN 6161 : 1996 Phòng cháy chữa cháy - Chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu thiết kế
TCVN 6350-10:2013 (ISO 6182-10:2013). Phòng cháy và chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đổi với Sprinkler trong nhà
TCVN 6379 : 1998 Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7336:2003 Hệ thống Sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kếvà lắp đặt
TCXD 215 : 1998 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy
TCXD 216 : 1998 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy
TCXD 217 : 1998 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
1-31 of 31